Algemene verkoopvoorwaarden van Camping Le Barralet

Download de algemene voorwaarden in pdf

VERKOOPVOORWAARDEN

Reservering van accommodatie of “toeristische” locaties door particulieren

Contactgegevens van de dienstverlener :

 

DEFINITIES :

BESTELLING of RESERVERING of HUREN: Aankoop van diensten.

DIENSTEN: seizoensgebonden verhuur van accommodatie of “toerisme” kale staanplaats.

ACCOMMODATIE: Tenten, caravans, mobiele recreatieverblijven en lichte recreatieverblijven.

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op elke verhuur van accommodatie of kale staanplaats op camping Le Barralet, geëxploiteerd door SARL Capelle (“de Dienstverlener”), aan niet-professionele klanten (“de Klanten” of “de Klant”), op haar website www.camping-barralet.nl of per telefoon, post of elektronische post (e-mail), of op een plaats waar de Dienstverlener de Diensten aanbiedt.

De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden gepresenteerd op de website https://www.camping-barralet.nl of op schriftelijke ondersteuning – op papier of elektronisch – in geval van reservering met een ander middel dan een afstandsbediening.

De Klant is verplicht deze te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en aankoop van een Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden van de Dienstverlener, en in het bijzonder die welke van toepassing zijn op andere marketingkanalen voor de Diensten.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn op elk moment toegankelijk op de website en hebben, in voorkomend geval, voorrang op elke andere versie of elk ander contractueel document. De versie die van toepassing is op de Klant is de versie die van kracht is op de website of die door de Dienstverlener wordt meegedeeld op de datum waarop de Klant de Bestelling plaatst.

Behoudens tegenbewijs vormen de in het computersysteem van de Dienstverlener geregistreerde gegevens het bewijs van alle met de Cliënt gesloten transacties.

Onder de voorwaarden bepaald door de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese verordening betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de Klant op elk ogenblik over een recht van toegang, rectificatie en verzet, indien de verwerking niet onontbeerlijk is voor de uitvoering van de bestelling en het verblijf en de gevolgen daarvan, tot al zijn persoonlijke gegevens door een schrijven te richten, per post en door zijn identiteit te bewijzen, aan :

Camping Le Barralet

6 chemin du grès

30210 COLLIAS

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard, hetzij door het daartoe bestemde vakje aan te vinken vóór de uitvoering van de online Bestelprocedure, hetzij door de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.barralet.fr aan te vinken, hetzij, in het geval van een offline gemaakte reservering, door elk ander passend middel.

 

ARTIKEL 2 – VOORBEHOUDEN

De Cliënt selecteert op de website of verstrekt informatie op een door de Dienstverlener toegezonden document de diensten die hij wenst te bestellen, volgens de onderstaande voorwaarden:

Reserveringen kunnen worden gemaakt op onze website https://www.camping-barralet.nl of per e-mail op contact.barralet@gmail.com. U ontvangt van de reserveringsafdeling een reserveringsformulier dat u ingevuld aan ons moet retourneren.

Wij beantwoorden al uw vragen van 1 januari tot 31 december op 04 66 22 84 52 of per e-mail. Aarzel niet om ons te bellen om onze beschikbaarheid te kennen.

Reserveringen zijn slechts mogelijk naar gelang van het aantal beschikbare plaatsen. De Directie behoudt zich dan ook het recht voor om een reservering te weigeren.

Om effectief te zijn, moet elke reservering worden gemaakt met een reserveringsformulier en vergezeld gaan van een aanbetaling die overeenkomt met 30% van het verblijf plus reserveringskosten, of het totale bedrag van het verblijf.

Bij de reservering kunt u, indien u dat wenst, om een specifiek plaatsnummer vragen. Deze zal aan u worden toegewezen naargelang de beschikbaarheid. De directie behoudt zich het recht voor om uw standplaats zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De directie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen.

Een minderjarige kan geen reservering maken. Bovendien zal een minderjarige die niet permanent vergezeld is van één van zijn ouders of van zijn wettelijke voogd, niet op de camping mogen verblijven.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de Bestelling te verifiëren en de Dienstverlener onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele fouten. De Bestelling wordt pas als definitief beschouwd wanneer de Dienstverlener de Klant per e-mail of per post een bevestiging van de aanvaarding van de Bestelling heeft gestuurd, of door ondertekening van het contract in geval van een reservering rechtstreeks op de plaats waar de Dienstverlener de Diensten aanbiedt.

Elke bestelling die op de website www.barralet.fr wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract dat op afstand tussen de Klant en de Dienstverlener wordt gesloten.

Alle Orders zijn nominatief en kunnen in geen geval worden overgedragen.

 

ARTIKEL 3 – TARIEVEN

De door de Dienstverlener aangeboden Diensten worden verleend tegen de tarieven die gelden op de website www.barralet.fr, of op enig ander informatiemedium van de Dienstverlener, op het moment dat de Klant een bestelling plaatst. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW en alle taksen.

In de tarieven is rekening gehouden met eventuele kortingen die door de dienstverlener op de website https://www.camping-barralet.nl of via andere informatie- of communicatiemedia worden verleend.

Deze tarieven zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsduur, zoals vermeld op de website https://www.camping-barralet.nl, in de e-mail of in het schriftelijke voorstel gericht aan de Klant. Na deze geldigheidsperiode is het aanbod nietig en is de Dienstverlener niet langer gebonden aan de prijzen.

Zij omvatten niet de verwerkings- en beheerskosten, die bijkomend worden gefactureerd, volgens de voorwaarden vermeld op de website https://www.camping-barralet.nl of in de informatie (post, e-mail, …) die vooraf aan de Klant is meegedeeld, en die worden berekend voordat de Bestelling wordt geplaatst.

De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

De Verkoper zal een factuur opstellen en aan de Klant bezorgen ten laatste op het ogenblik van de betaling van het saldo van de prijs.

 

3.1. TOERISTENBELASTING

De toeristenbelasting, geïnd voor rekening van de gemeente/gemeenschap van gemeenten, is niet in de tarieven inbegrepen. Het bedrag wordt vastgesteld per persoon en per dag en varieert naar gelang van de bestemming. Deze moet worden betaald bij de betaling van de Dienst en wordt afzonderlijk op de factuur vermeld.

 

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. ACCOUNT

Vooruitbetaalde bedragen zijn voorschotten. Zij vormen een voorschot op de totale door de Klant verschuldigde prijs.

Een aanbetaling van 30% van de totale prijs voor de levering van de bestelde Diensten is vereist op het moment dat de Klant de bestelling plaatst. Het moet worden betaald bij ontvangst van het definitieve huurcontract en bij het terug te zenden exemplaar worden gevoegd. Het zal worden afgetrokken van het totaalbedrag van de bestelling.

De Dienstverlener heeft geen recht op terugbetaling indien de Cliënt het contract opzegt. (behalve in de gevallen voorzien in artikel 6.4 van deze algemene voorwaarden).

Het saldo van het verblijf moet volledig betaald worden 30 dagen voor de datum van aankomst (op straffe van annulering van deze huur).

4.2. BETALINGEN

De door de Cliënt verrichte betalingen worden pas als definitief beschouwd wanneer de Dienstverlener de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft ontvangen.

Betalingen kunnen worden gedaan via bankoverschrijving, tele-betaling, beveiligde betaling vanaf onze website, contant geld en vakantie vouchers. Bankcheques worden door de camping niet geaccepteerd, behalve voor de betaling van het voorschot of het saldo uiterlijk 30 dagen voor de datum van aankomst.

In geval van laattijdige betaling en betaling van de verschuldigde bedragen door de Klant na de hierboven vermelde termijn, of na de betalingsdatum die vermeld staat op de aan de Klant toegezonden factuur, zullen de boetes voor laattijdige betaling, berekend tegen een percentage van 3,4% van het bedrag (inclusief BTW) van de prijs van de levering van de Diensten, automatisch en van rechtswege verworven worden door de Dienstverlener, zonder enige formaliteit of voorafgaande ingebrekestelling.

Laattijdige betaling heeft tot gevolg dat alle door de Cliënt verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden, onverminderd enige andere actie die de Dienstverlener in dit verband tegen de Cliënt kan ondernemen.

In geval van niet-betaling van de verschuldigde bedragen na een aanmaning van de camping wegens te late betaling en zonder schriftelijk verzoek van de klant, wordt de levering van de bestelde Diensten geannuleerd en blijven de reeds door de klant betaalde bedragen eigendom van de camping.

4.3. NIET-NALEVING VAN DE BETALINGSVOORWAARDEN

Bovendien behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant bestelde Diensten op te schorten of te annuleren en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven.

 

ARTIKEL 5 – VERLENING VAN DIENSTEN

5.1. VERLENING EN GEBRUIK VAN DIENSTEN

De accommodatie kan worden betrokken vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst en moet worden verlaten voor 10.00 uur op de dag van vertrek.

De standplaats kan vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst worden betrokken en moet op de dag van vertrek vóór 12.00 uur worden verlaten.

Het saldo van het verblijf moet volledig betaald worden

 • 30 dagen voor de datum van aankomst (op straffe van annulering van deze huur)
 • Of op de dag van aankomst na schriftelijke aanvraag van de klant en aanvaarding door de camping.

De accommodaties en standplaatsen zijn bestemd voor een bepaald aantal personen en mogen niet door een groter aantal personen worden bezet.

De accommodatie en de staanplaatsen worden in dezelfde staat van netheid teruggegeven als bij de levering. Zoniet zal de huurder een forfaitair bedrag van 50 € moeten betalen voor de schoonmaak. Eventuele schade aan de accommodatie of de accessoires zal onmiddellijk worden gerepareerd op kosten van de huurder. De inventaris aan het einde van de huurperiode moet strikt identiek zijn aan die aan het begin van de huurperiode.

5.2. BORGSOM

Voor de huuraccommodaties wordt een borgsom van 200 € van de Klant gevraagd op de dag van de overhandiging van de sleutels en deze wordt hem teruggegeven op de dag van het einde van de huurperiode, na aftrek van eventuele restauratiekosten.

Deze aanbetaling vormt geen beperking van de aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 6 – VERTRAGING, ONDERBREKING OF ANNULERING VAN HET VERBLIJF DOOR DE KLANT

Er wordt geen korting verleend in geval van verlate aankomst, vervroegd vertrek of wijziging van het aantal personen (voor het gehele of een gedeelte van het geplande verblijf). Behalve in geval van onderschrijving door de Klant van een specifieke verzekering bij onze partner Campez-Couvert en die gedekt is in de algemene verzekeringsvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd op CGA Campez-Couvert.

6.1. AMENDEMENT

In geval van wijziging van data of aantal personen, zal de Dienstverlener zich inspannen om zoveel mogelijk verzoeken tot wijziging van datum binnen de grenzen van de beschikbaarheid te accepteren, onverminderd eventuele extra kosten; dit is in alle gevallen een eenvoudige middelenverbintenis, aangezien de Dienstverlener de beschikbaarheid van een staanplaats of accommodatie, of een andere datum niet kan garanderen; in deze gevallen kan een prijstoeslag worden gevraagd.

Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur zal door de Aanbieder worden beschouwd als een gedeeltelijke annulering, waarvan de gevolgen worden geregeld in artikel 6.3.

6.2. ONDERBREKING

Voortijdig vertrek geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling door de Dienstverlener. Behalve in geval van onderschrijving door de Klant van een specifieke verzekering bij onze partner Campez-Couvert en die gedekt is in de algemene verzekeringsvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd op CGA Campez-Couvert.

6.3. ANNULERING

In geval van annulering van de Reservering door de Klant na aanvaarding ervan door de Dienstverlener om een andere reden dan overmacht, zal het voorschot betaald bij de Reservering, zoals gedefinieerd in artikel 4 – BETALINGSVOORWAARDEN van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, van rechtswege verworven zijn door de Dienstverlener, bij wijze van schadevergoeding, en zal dit geen aanleiding kunnen geven tot enige terugbetaling. Behalve in geval van onderschrijving door de Klant van een specifieke verzekering bij onze partner Campez-Couvert en die gedekt is in de algemene verzekeringsvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd op CGA Campez-Couvert.

In alle gevallen van annulering blijven de verwerkings- en beheerskosten (artikel 3) eigendom van de dienstverlener.

6.4. ANNULERING IN GEVAL VAN EEN PANDEMIE

6.4.1. In geval van gehele of gedeeltelijke sluiting van de vestiging tijdens de data van het geboekte verblijf (wat beschouwd wordt als een maatregel van geheel of gedeeltelijk verbod om het publiek te ontvangen, voor zover de Cliënt rechtstreeks betrokken is bij de toepassing van deze maatregel), waartoe besloten is door de overheid, en die niet toe te schrijven is aan de Dienstverlener, zullen de bedragen die de Cliënt vooraf betaald heeft voor de boeking van het verblijf binnen 15 dagen terugbetaald worden.

De dienstverlener kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor aanvullende vergoedingen buiten deze terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voor de reservering van het verblijf.

6.4.2. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 6.3 ANNULERING, zal elke annulering van het verblijf naar behoren gerechtvaardigd door het feit dat de Klant getroffen is door COVID 19 (infectie) of een andere infectie die beschouwd wordt als deel uitmakend van een pandemie, of geïdentificeerd is als een contactgeval, en dat deze situatie zijn/haar deelname aan het verblijf op de geplande data in gevaar zou brengen, uitgevoerd worden zonder opzeggingsvergoeding. Behalve indien de Klant een specifieke verzekering afsluit bij onze partner Campez-Couvert en die gedekt is door de uitbreiding COVID-19 in de algemene verzekeringsvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd op CGA Campez-Couvert of bij levering van een niet-terugbetaalbare kredietnota met een geldigheidsduur van 12 maanden.

Eventuele verwerkings- en beheersvergoedingen zoals bepaald in de algemene voorwaarden blijven eigendom van de Dienstverlener. In alle gevallen moet de Klant het bewijs leveren van de gebeurtenis die hem recht geeft op dit recht op annulering.

6.4.3. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 6.3 ANNULERING, in het geval dat de Klant gedwongen wordt het gehele verblijf te annuleren als gevolg van overheidsmaatregelen die de deelnemers niet toestaan zich te verplaatsen (algemene of plaatselijke beperking, reisverbod, grenssluitingen), ook al is de camping in staat zijn verplichting na te komen en de Klanten te ontvangen, zal de Dienstverlener de vooruitbetaalde bedragen binnen 15 dagen terugbetalen.

6.4.4 – Indien de Klant een specifieke verzekering afsluit die de in artikel 6.4.2 of artikel 6.4.3 opgesomde risico’s dekt, zal de door de Klant ontvangen verzekeringsvergoeding op het bedrag van de vergoeding in mindering worden gebracht.

6.4.5. In geval van annulering door de klant of weigering door de dienstverlener om toegang te verlenen tot de camping na het ongeldig tonen van de Health Pass, kan de klant geen restitutie vragen.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

7.1. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De Klant die op een staanplaats of in een accommodatie verblijft, moet verplicht verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. Een verzekeringscertificaat kan aan de Klant worden gevraagd voor de aanvang van de dienst.

7.2. DIEREN

Huisdieren zijn toegestaan, onder de verantwoordelijkheid van hun baasjes en afhankelijk van de bij de Dienstverlener verkrijgbare pakketten, ter plaatse te betalen.

7.3. REGLEMENT VAN ORDE

Het reglement van orde hangt aan de ingang van het etablissement en bij de receptie. De Cliënt is verplicht deze te lezen en na te leven. Zij zijn op verzoek verkrijgbaar.

 

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERRICHTER – GARANTIE

De Dienstverlener garandeert de Klant, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en zonder bijkomende betaling, tegen elk gebrek aan overeenstemming of latent gebrek dat voortvloeit uit een gebrek in het ontwerp of de uitvoering van de bestelde Diensten.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Dienstverlener schriftelijk in kennis stellen van het bestaan van de gebreken of het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van maximaal 1 dag vanaf de levering van de Diensten.

De Dienstverlener zal zo snel mogelijk en niet later dan 2 dagen na de ontdekking van het gebrek of de fout door de Dienstverlener, de als gebrekkig beschouwde diensten terugbetalen of (voor zover mogelijk) laten herstellen. De terugbetaling geschiedt door creditering van de bankrekening van de Cliënt of door middel van een bankcheque die aan de Cliënt wordt gezonden.

De garantie van de Dienstverlener is beperkt tot de terugbetaling van de daadwerkelijk door de Cliënt betaalde Diensten. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld of in gebreke worden gesteld voor vertraging of niet-uitvoering die het gevolg is van een geval van overmacht dat gewoonlijk door de Franse jurisprudentie wordt erkend.

De via de website www.barralet.fr van de Dienstverlener aangeboden Diensten zijn in overeenstemming met de in Frankrijk geldende regelgeving.

 

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

Activiteiten in verband met de organisatie en de verkoop van verblijven of excursies op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode zijn niet onderworpen aan de herroepingstermijn die van toepassing is op de verkoop op afstand en buiten verkoopruimten, overeenkomstig de bepalingen van artikel L221-28 van het wetboek van consumentenrecht.

 

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De dienstverlener, die de auteur is van deze voorwaarden, verwerkt persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag:

 • Of het rechtmatige belang dat door de dienstverlener wordt nagestreefd bij het nastreven van de volgende doeleinden:

– prospectie

– beheer van de relatie met haar klanten en prospects,

– de organisatie, de registratie en de uitnodiging voor evenementen van de Aanbieder,

– verwerking, uitvoering, prospectie, productie, beheer, follow-up van aanvragen en cliëntendossiers,

– het opstellen van akten voor rekening van haar cliënten.

 • Of de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen wanneer zij een verwerking uitvoert die tot doel heeft :

– de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en de bestrijding van corruptie,

– facturering,

– boekhouding.

De dienstverlener bewaart de gegevens slechts zolang dat nodig is voor de activiteiten waarvoor zij zijn verzameld en met inachtneming van de geldende regelgeving.

In dit verband worden de klantgegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie plus 3 jaar met het oog op promotie en klantenwerving, onverminderd bewaarverplichtingen of verjaringstermijnen.

Wat de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme betreft, worden de gegevens 5 jaar na het einde van de relatie met de dienstverlener bewaard. Boekhoudkundig worden zij bewaard tot 10 jaar na het einde van het boekjaar.

Prospectgegevens worden gedurende 3 jaar bewaard indien geen deelname aan of inschrijving voor evenementen van de dienstverlener heeft plaatsgevonden.

De verwerkte gegevens zijn bestemd voor de gemachtigde personen van de dienstverlener.

Onder de voorwaarden van de Franse wet inzake gegevensbescherming en de Europese verordening inzake gegevensbescherming hebben natuurlijke personen recht op toegang, rectificatie, opvraging, beperking, overdraagbaarheid en verwijdering van de hen betreffende gegevens.

De betrokkenen bij de uitgevoerde verwerkingen hebben ook het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met als rechtsgrondslag het gerechtvaardigde belang van de dienstverlener, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen commerciële prospectie.

Zij hebben tevens het recht algemene en bijzondere richtlijnen uit te vaardigen waarin wordt bepaald op welke wijze zij na hun overlijden de hierboven genoemde rechten wensen uit te oefenen

 • per e-mail aan het volgende adres: camping@barralet.fr
 • of per post naar het volgende adres: Camping le Barralet 6 chemin du grès 30210 Collias

De betrokken personen hebben het recht een klacht in te dienen bij de CNIL.

 

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website www.barralet.fr is eigendom van de Dienstverlener en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke reproductie, verspreiding, elk volledig of gedeeltelijk gebruik van deze inhoud is strikt verboden en kan een delict van namaak vormen.

Bovendien behoudt de Dienstverlener de eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten op foto’s, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. die eigendom zijn van de Dienstverlener. Bovendien behoudt de Dienstverlener de eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten op foto’s, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz. die gemaakt zijn (zelfs op verzoek van de Klant) met het oog op het verlenen van de Diensten aan de Klant. De Klant onthoudt zich derhalve van elke reproductie of exploitatie van voornoemde studies, tekeningen, maquettes, modellen en prototypes, enz. met het oog op de levering van de Diensten aan de Klant. De Cliënt onthoudt zich derhalve van de reproductie of exploitatie van deze studies, ontwerpen, maquettes, modellen en prototypes, enz. zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener, die deze toestemming afhankelijk kan stellen van een financiële tegenprestatie.

Hetzelfde geldt voor namen, logo’s of, in ruimere zin, elke grafische voorstelling of tekst die eigendom is van de Dienstverlener of die door de Dienstverlener wordt gebruikt en verspreid.

 

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT – TAAL

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Ingeval zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald, zal in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

 

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe de koop- en verkoopverrichtingen gesloten in toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, betreffende hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, opzegging, gevolgen en opvolging, en die niet opgelost konden worden tussen de Dienstverlener en de Cliënt, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemeen recht.

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij in geval van een geschil in elk geval een beroep kan doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.

In het bijzonder kan hij zich kosteloos wenden tot de volgende ombudsman voor de consument:

Le Centre de médiation de la consommation de conciliateurs de justice

Eenvoudig en gratis langs elektronische weg door uw dossier op
https://www.cm2c.net,ou in te dienen per gewone post (voeg uw e-mail, telefoon en schriftelijke klacht bij) bij : CM2C 14 rue Saint Jean 75017 Paris.“”

ARTIKEL 14 – PRECONTRACTUELE INFORMATIE – AANVAARDING DOOR DE KLANT

De Klant erkent vóór het plaatsen van zijn Bestelling op leesbare en begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van alle informatie en gegevens bedoeld in de artikelen L 111-1 tot en met L 111-7 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, naast de informatie die vereist is krachtens de Ordonnantie van 22 oktober 2008 betreffende de voorafgaande informatie van de consument over de kenmerken van verhuurde onderkomens in hotels in de open lucht en in het bijzonder :

 • de essentiële kenmerken van de diensten, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betrokken diensten;
 • de prijs van de Diensten en aanverwante kosten ;
 • informatie betreffende de identiteit van de dienstverlener, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, indien dit niet uit de context blijkt;
 • informatie betreffende wettelijke en contractuele garanties en de wijze van uitvoering daarvan; de functionaliteiten van digitale inhoud en, waar van toepassing, de interoperabiliteit daarvan ;
 • de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling ;
 • informatie over, en voorwaarden voor beëindiging en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

Het feit dat een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) een bestelling plaatst op de website www.barralet.fr impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, hetgeen uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die er met name van afziet zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, dat niet afdwingbaar zou zijn tegenover de Dienstverlener.